BH9000A - embedded system DC power supply

embedded system DC power supply
Description

Output No. default adj. range
1 +5V @ 4A 4.5V ... 5.5V
2 -5V @ 1.5A -4.6V ... -6V
3 +12V @ 3A +9V ... +14V
4 -12V @ 1.5A -10V ... -13.5V
5 +9V @ 3A +7.5V ... +9.6V
6 ±3.3V @ 3A ±2.8V ... ±3.8V

Board size: 100 x 160 mm


send order